Методична робота

2020-2021 н.р.

Навчально-виховний комплекс
 «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей»
___________                              Н А К А З                                               № ____
                                                             м. Подільськ
Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками  НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ліцей»
 у 2020 -2021 навчальному році
 
         На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до концепції Нової української школи та переходу на новий Державний стандарт початкової,  базової та повної загальної середньої освіти, з метою створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, відповідно до завдань педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік, визначених рішенням педагогічної ради закладу (протокол №1 від 28.08.2020 року)
НАКАЗУЮ:
1.     Продовжити  у 2020-2021 навчальному році роботу над реалізацією методичної проблеми школи «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу в умовах розбудови Нової української школи» (IV етап – рефлексивно - узагальнюючий).
2.     Спрямувати методичну роботу у 2020 - 2021 навчальному році на вирішення таких завдань:
-       практичне впровадження вимог концепції Нової української школи, Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, забезпечення компетентнісного та діяльнісного підходів до організації навчально – виховного процесу;
-       забезпечення системного моніторингу діяльності педагогічного колективу, рівня навчальних досягнень учнів;
-       підвищення теоретичної, методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи ШМО учителів - предметників, класних керівників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад, проблемних семінарів;
-       забезпечення роботи постійно діючих семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
-       залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
-       забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів;
-       підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану, якості роботи з обдарованими учнями, залучення здібних та обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності через роботу секцій МАН;
-       підвищення іміджу навчального закладу;
-       забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
-       поширення  передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та розміщення матеріалів з досвіду роботи на сторінках педагогічних сайтів;
-       проведення  системного моніторингу за станом та результативністю навчально – виховного процесу, рівнем фахової та методичної підготовки педагогів;
-       створеняя умов для забезпечення послідовності у навчанні між школою І та ІІ ступенів та адаптації до навчання в основній школі учнями 5 класів.
-       підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі розвиваючих методик навчання;
-       спрямування діяльності педагогів на систематичну роботу по підготовці учнів випускних класів до зовнішнього незалежного тестування;
-       упровадження допрофільної підготовки  та профільного навчання в основній та старшій школі, проведення психолого-педагогічного діагностування школярів, діагностики рівня навчальних досягнень учнів.
-       систематичне поповнювнення шкільного сайту творчими проектами, фото та відеоматеріалами ;
-       продовжити роботу по реалізації завдань виховної системи Школи зростання особистості.
-       організація освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами (у тому числі в умовах інклюзивного навчання);
-       організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
3.     Затвердити структуру (додаток 1) та план – графік (додаток 2) методичної роботи з педагогічними працівниками в НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ліцей» на 2020 - 2021 навчальний   рік.
4.     Створити методичну раду і затвердити її склад:
-         Мігуш Т.А. – голова
-         Нестеренко М.І. – заступник голови
-         Федорова А.В. – секретар

-         Бондаренко Т.В. – член ради
-         Іващук О.В. – член ради
-         Корня І.М. – член ради
-         Ткаченко Л.В. – член ради
-         Марчук Л.С. - член ради
-         Колеснік Т.І. – член ради                             
-         Макуха О.Ю. – член ради
-         Жуковська Н.Л. – член ради
-         Жукова О.Ю. – член ради
-         Цибулько В.Ю. – член ради
-         Кішянус С.І. - член ради
-         Слободянюк О.Г., член ради
 

5.     Затвердити план роботи методичної ради на 2020-2021 н.р. (додаток3).
6.     Затвердити план – графік роботи шкільного методичного кабінету (додаток 4).
7.     Затвердити графік проведення шкільних предметно – методичних тижнів (додаток 5).
8.     Організувати роботу шкільних методичних об’єднань:
-       вчителів початкових класів – керівник Ткаченко  Л.В.
-       вчителів природничо-математичного циклу – керівник Макуха О.Ю.
-       вчителів суспільно-гуманітарного циклу – керівник Жукова О.Ю.
-       вчителів технічних дисциплін і фізкультури – керівник Цибулько В.Ю.
-       класних керівників 5-11 класів – керівник Гонтаренко Л.С.
9.     Керівникам методичних об’єднань організувати взаємовідвідування та обговорення відкритих уроків та інших методичних заходів педагогів школи, забезпечити  систематичне ведення журналу взаємовідвідування, накопичення  матеріалів ШМО, проведення творчих звітів ШМО, систематично висвітлювати результати діяльності на сторінках шкільного сайту.
10. Продовжити  роботу:
-         Динамічної групи «Школа педагогічної майстерності» з проблеми «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу в умовах розбудови Нової української школи» - керівник Іващук О.В.
-         Творчої групи вчителів математики з проблеми «Удосконалення уроку математики та підвищення мотиваційного потенціалу учнів в умовах поглибленого вивчення предмету» - керівник Макуха О.Ю.
-         Проблемної групи «Підвищення результативності навчально – виховного процесу шляхом впровадження інформаційних комп’ютерних технологій» - керівник Колесник Т.І.
-         Постійно діючого семінару «Інноваційні підходи до мотивації учнів на здоровий спосіб життя» (керівник Балукова І.М.) та психолого – педагогічного консиліуму (керівник – Кішянус С.І.).
-         творчої групи вчителів 1-3-х класів «Особливості організації навчально – виховного процесу в умовах Нової української школи» - керівник Марчук Л.С.
-         фокус – групи для педагогів, які працюють в класах з інклюзивним навчанням  - керівник Гінкул М.В.
11. Призначити наставниками для молодих учителів: 
-       Колеснік Д.С. – Макуха О.Ю.
-       Мурга О.С., Євпак Ю.В. – Цибулько В.Ю.
-       Каменцева А.О. – Ткаченко Л.В.
-       Мойсенець М.І. – Іващук О.В.
12. Організувати та провести протягом 2020 – 2021 навчального року авторські майстерні педагогів:

-       Корня І.М.
-       Русавська Н.А.
-       Парпуланська Т.Г.
-       Жукова О.Ю.
-       Цибулько В.Ю.
-       Кельманська А.А.
-       Сагайдак Т.М.
-       Пастухова Л.В.
-       Гонтаренко Л.С.
-       Безуглий Ю.М

 
  1. Завідуючій бібліотекою школи Федоровій А.В. продовжити роботу щодо створення на базі шкільної бібліотеки інформаційно – методичного  медіацентру, створення електронних баз даних перспективного та інноваційного  педагогічного досвіду,  навчально – методичного та програмного забезпечення навчально – виховного процесу.
  2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Іващук О.В. :
     14.1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Іващук О.В. організувати підвищення кваліфікації педагогів шляхом проходження курсів при КЗВО Одеська Академія неперервної освіти (згідно графіка).
14.2. Організувати  вивчення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителя історії та правознавства Корні І.М. з проблеми «Використанння візуальних та мультимедійних технологій навчання на уроках історії та правознавства».
14.3. Узагальнити досвід роботи вчителя географії вчителя інформатики Колеснік Т.І. з проблеми «Удосконалення форм і методів викладання інформатики та створення середовища для  самореалізації та всебічного розвитку особистості».
  1. Висвітлювати педагогічні досягнення вчителів школи через шкільний сайт та інші засоби масової інформації.
  2. Призначити адміністратором шкільного сайту Колеснік Т.І.
  3. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.
  4. Сприяти якісній підготовці учасників міського етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року».
  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
                         Директор НВК                         Т.В.Бондаренко